سلام.

به بهانه تولد 2 سالگی نفسم آپ کردم.

 نفسم تولدت مبارک

آمدن تو مانند آغاز بهار هست، آری تو ارمغان بهاری که به من و بابا داده شدی. 2 سالگی ات مبارک مامانی اینکه چقدر دوستت دارم بماند، اینکه چقدر عاشقتم بماند، با بند بند وجودم نفست می کنم.

دوستت دارم

نفس جونم، چی عاشقانه تر از ینکه هر نفس تو با منی

ضربان قلبم عسل

نفسم با عروسکش علی که خیلی دوستش داره:

 آهنگ خوش زندگیم

برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه

دستانم را با امید باز می کنم و رو به آسمان می گیرم و دعا میکنم از ته قلبم برای هدیه ای از خدا. خدا در دست راستم فرشته ای آسمانی به نام عسل قرار می دهد و در دست چپم نیز، فرشته ای دیگر به نام نفس.

بخدا می میمیرم براتون

خدایا دستانم از الطاف تو لبریز است . خدایا چگونه سپاست کنم که زبانم قاصر است. خدایا اکنون تنها آرزوم از تو سلامتی این دو هدیه است که امانتهای بهشت تو هستند و من همچون امینی هستم که جانم را فدای دو چشمان معصومشان میکنم. خدایا مرا از محبتت و از لطفت و از نگاهت دور نکن که من بنده خطاکار توام. اما تو همچون خدایی که بسیار بزرگ و بخشنده ای و همواره با منی.

عشقم عسل که باسواد شده و حسابی خانوم شده:

آرزوی قشنگ من

خدایا! مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.

 تا بعدبای بایبای بایبای بایبای بایبای بای